:: دوره 11، شماره 16 - ( پژوهشنامه فرهنگی هرمزگان 1397 ) ::
جلد 11 شماره 16 صفحات 166-187 برگشت به فهرست نسخه ها
تحلیل و بررسی اشعار محمدعلی بهمنی (با رویکرد سبکشناسی ساختارگرا
مریم بهمنی چاهستانی، منوچهر اکبری، علیرضا حاجیان نژاد
آموزش پرورش هرمزگان
چکیده:   (670 مشاهده)
پژوهـش حاضـر بـه بررسـی و تحلیـل اشـعار محمدعلـی بهمنـی در چارچـوب نظریـه ی سبکشناســی ســاختاری می پــردازد. ایــن رویکــرد بــر آن اســت کــه بــرای پرداختــن بــه ویژگیهـای سبکشناسـانهی یـک اثـر، بایـد اجـزای آن را در ارتبـاط بـا کل سـاختار بررسـی کــرد. حــال در پژوهــش حاضــر بــا روش توصیفــی ـ تحلیلــی و کتابخانــهای، پــس از شــرح نظریــه ی سبک شناســی ســاختارگرا و پیشــینه ی مطالعاتــی، بــه تحلیــل ســاختاری اشــعار محمدعلــی بهمنــی از نظــر انــواع روش هــای برجسته ســازی کالم میپردازیــم. یافته هــای پژوهــش حاکــی از آن اســت کــه نحــوهی بــه کار گیــری اصــوات )واکــه و همخــوان( در گوشنـوازی سـروده های بهمنـی تأثیـر زیـادی دارد. زبـان سـروده های او سـاده و صمیمـی و متأثـر از عاطفـه ی شـاعر اسـت. 
واژه‌های کلیدی: سبکشناسـی سـاختاری، برجسته سـازی، واکـه، همخـوان، زندگـی ادبـی محمدعلــی بهمنی
متن کامل [PDF 266 kb]   (317 دریافت)    
نوع مطالعه: ادبی | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: ۱۳۹۸/۱/۱۸ | پذیرش: ۱۳۹۸/۱/۱۸ | انتشار: ۱۳۹۸/۱/۱۸


XML   English Abstract   Printدوره 11، شماره 16 - ( پژوهشنامه فرهنگی هرمزگان 1397 ) برگشت به فهرست نسخه ها