پژوهشنامه فرهنگی هرمزگان- درباره نشریه
درباره نشریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها
صاحب امتیاز: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان
مدیرمسئول­:همایون امیرزاده
سردبیر:دکتر اقبال زارعی
مدیر اجرایی:محمد میردادی
ناشر: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی - دبیرخانه  شورای پژوهشی
ویـراستارعلمی،ادبی وفنی:بدریه زارعی
ویراستار انگلیسی:زینب درایی                
ترتیب انتشار:دوفصلنامه      
نشانی سایت :www.rdch.ir 
پست الکترونیک:  pajooheshnameh.maggmail.com
 شاپا:ISSN  ‪۲۴۷۶-۷۳۲۸
نشانی :بلوار پاسداران چهارراه فرهنگ.اذاره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان.  دفتر پژوهشنامه فرهنگی هرمزگان
شماره تماس:۰۷۶۳۳۵۵۵۹۷۸
براساس رأی جلسه کمیسیون بررسی نشریات علمی کشورمورخ ۱۳۹۱/۲/۲۷
و رأی کارگروه علوم انسانی رتبه  علمی –ترویجی به این دوفصلنامه داده شد.

نشانی مطلب در وبگاه پژوهشنامه فرهنگی هرمزگان:
http://rdch.ir/find.php?item=1.40.12.fa
برگشت به اصل مطلب