پژوهشنامه فرهنگی هرمزگان- هیات تحریریه
هیأت تحریریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها
 • دکتر عبدالرسول خیراندیش/ استاد تاریخ و هیأت علمی دانشگاه شیراز
 • دکتر محمدباقروثوقی/ استاد تاریخ و هیأت علمی دانشگاه تهران
 • دکتر احمد نوحه­ گر/استاد جغرافیای طبیعی و هیأت علمی دانشگاه تهران 
 •  دکتر اقبال زارعی/ دانشیار روانشناسی و هیأت علمی دانشگاه هرمزگان
 • دکتر مصطفی ظهیری نیا/ دانشیار جامعه شناسی و هیأت علمی دانشگاه هرمزگان 
 • دکتر رضا احمدی کهنعلی/دانشیار مدیریت صنعتی و هیأت علمی دانشگاه هرمزگان
 • دکترمصطفی صدیقی/دانشیار زبان و ادبیات فارسی و هیأت علمی دانشگاه هرمزگان
 • دکترزهرا ریاحی زمین/ دانشیار زبان و ادبیات فارسی و هیأت علمی دانشگاه شیراز
 • دکتر فرامرز خجسته/استادیار زبان و ادبیات فارسی و هیأت علمی دانشگاه هرمزگان
 • دکتر موسی جاودان/استادیار روانشناسی و هیأت علمی دانشگاه هرمزگان
 • دکتر هدایت ... نیکخواه /استادیار جامعه شناسی و هیأت علمی دانشگاه هرمزگان
 • دکتر بهنام قلیچ خوانی /استادیار معماری و هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی گرگان

نشانی مطلب در وبگاه پژوهشنامه فرهنگی هرمزگان:
http://rdch.ir/find.php?item=1.41.13.fa
برگشت به اصل مطلب