پژوهشنامه فرهنگی هرمزگان- راهنمای نگارش مقاله
راهنمای نگارش مقاله

حذف تصاویر و رنگ‌ها
 • مقاله همراه بافایل آن حداکثردر 20 صفحه­ 3000 کلمه­ ای درمحیط word بر رویCDبافونت لوتوس به دفترفصلنامه ارسال نمایید.
 • ساختارمقاله شامل: صفحه­ ی عنوان،چکیده،کلیدواژه ها،متن،یادداشت­ها ومنابع باشد.
 • چکیده:دربردارنده ­ی مسأله­ ی تحقیق،روش ونتایج باشد.
 • چکیده­ ی فارسی وانگلیسی مقاله بین 100 تا150 کلمه (10 تا 15 سطر) باشد.
 • کلیدواژه­ ها (حداکثرپنج واژه)
 • مقاله قبلاًچاپ نشده وهمزمان برای چاپ به نشریات دیگرارائه نشده باشد.
 • عنوان مقاله: درصفحه­ ی عنوان نام مقاله به صورت کامل وزیر عنوان،نام مؤلف یا مؤلفین آورده شود.
 • درمقالات تحقیقی ذکرمقدمه،مبانی نظری،روش شناسی، نتایج ویافته­ های پژوهش ضروری است .
 • درنقل قول­ ها (خواه مستقیم وخواه غیرمستقیم)،استنادبه آراء و اقتباس از آثاردیگران حتماًنام مؤلف (یامؤلفان) وسال انتشار و درصورت لزوم شماره­ ی صفحه­ ی اثردرمتن داخل پرانتزآورده شود.هرگاه نقل قول مستقیم باشد،شماره صفحه­ ی مطلب دراثراصلی نیزهمان جا درمتن آورده شود.
 • اگربه نام مؤلف مورداستناددرداخل متن اشاره شده باشد،تنهاذکرسال انتشاردرداخل پرانتزآورده شود،مثلاً (دانکن، 1993)
 • درموردنقل قول­های مستقیم نیزبایدبه این صورت عمل شود: (گلدنر،1978 : 336-338).درمورد تألیف­ های مشترک دونفر نام هردوی آنهاآورده شود (پارسنزوشیلر،1965) ودرمورد بیش ازدو مؤلف تنهابه نام یکی ازآنها اشاره شود و عبارت«و دیگران» به آن افزوده شود (توسلیودیگران،61:1378).

-درمورد ترجمه به ذکرنام مؤلف اثر و تاریخ انتشارترجمه آن اکتفاشود(گیدنز،54:1378).درمورد آثاردردست انتشارعبارت«دردست چاپ» بعدازنام مؤلف آورده شود.لذا ازتمامی پژوهشگران،اندیشمندان،اساتید،دانشجویان وکارشناسان فرهنگی،هنری واجتماعی جهت ارائه­ ی مقاله به دبیرخانه شورای پژوهشی دعوت به همکاری می نماید.

نشانی مطلب در وبگاه پژوهشنامه فرهنگی هرمزگان:
http://rdch.ir/find.php?item=1.48.15.fa
برگشت به اصل مطلب